Cheats for South Park Championship Ice Hockey (PC)

Level codes:
polydenv  Denver Braves
polybost  Boston
polywshn  Washington
polyicln  Iceland
polycand Canada
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС