Cheats for Ballgame 2 (PC)

Start with:

[BALGAME2 XXXX]
____>  Where XXXX are ASCII chars 210, 211, 212, 213
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС