Menu

Чит коды на Montezuma's Return (NGB)

Unlimited lives:
Enter ELEPHANT as a password.

Walk through doors:
Enter SUNSHINE as a password.

Start befor final boss:
Enter 6JYBSPPJ as a password.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС