Menu

Чит коды на WWF Road to Wrestlemania (GBA)

All Cheats!(Gameshark codes included)
Stone Cold Steve Austin Passwords:

HHMBCQ84
HMQ6H2R4
HMHM3QR4
CMVO23WC
CCOO3VWC
CRWC73CW
CHH2WVWW
CHZQH3C4
HCWMQZR4
60LBL786
The End:
68MCM876
Defending all Belts
OOCBBZ84
O8CCC874
6RLBM686
O8BMMO74
O8BMC874
68MBLQ86
O8CMCO74
O8CCMO74
OOCCM874
O8CLM874
OOLBB284
OOMCC874
Rikishi Passwords
CLXWV9OC
CLYZ710C
CC2V750C
C6X4VX0C
C6Y7Z50C
CQJ4RXHC
HBF3M50C
HBP0CXWC
HLSBVTHC
HBPB7KHC
Eddy Guerrero Passwords
CNV013WC
CNZ05VWC
CJVV93WW
CJ03XVWW
CJZ824V4
HDB8NV44
HFGM2L44
HNQHIG84
HSLCXQ84
GSLC5G85
G9MC6R76
09BBXG84
09CCYR74
Undertaker Password
8GVVV274
Triple H
G8BVNQ84
Gameshark Codes
Must Be On [M]
DA61BF7F614FF7A4
FD15793D75F163A9
P1 Max Adrenaline
1 EE475CE1B01EBCA1
P1 Max Adrenaline 2
2D6E3D73E6DB0025
P1 Max Special
D52280C39DBAEDC0
P1 No Adrenaline 1
6C4B927385E235C4
P1 No Adrenaline 2
1E3D9E866F5027C1
P1 No Special
B9F8D58563DC67FD
P2 Max Adrenaline 1
00F8BDA38E8233BD
P2 Max Adrenaline 2
6BB15ACFD6498B4A
P2 Max Special
3A0ACD98D6C79468
P2 No Adrenaline 1
DCE1A7266E44BBA9
P2 No Adrenaline 2
D43483173306727F
P2 No Special
A7D37E0F0E94219A
P3 Max Adrenaline 1
2072A7BDC6C3F90F
P3 Max Adrenaline 2
DAC4ECB0FB2B0936
P3 Max Special
7538D746E13866B5
P3 No Adrenaline 1 DF36D68EE8C4DE50
P3 No Adrenaline 2 BFD18670A6607EFF
P3 No Special AE209C420D9F27E9
P4 Max Adrenaline 1 6BB15ACFD6498B4A
P4 Max Adrenaline 2 00F8BDA38E8233BD
P4 Max Special 3A0ACD98D6C79468
P4 No Adrenaline 1 D43483173306727F
P4 No Adrenaline 2 DCE1A7266E44BBA9
P4 No Special A7D37E0F0E94219A
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС