Menu

Чит коды на Air Fortress (Dendy)

Пароли:
Первый этап: Второй этап:
2. I8TA 2. 11NA
3. KA91 3. 5AJ1
4. 6KAI 4. TOBI
5. 8NYU 5. NDA4
6. 2APP 6. MA1K
7. OS85 7. DOMO
8. SUGA 8. 7NOE
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС